Viziune

MISIUNEA NOASTRĂ

Glorificarea lui Dumnezeu prin formarea de ucenici care să se asemene cu Cristos în trăirea lor de zi cu zi.
Prin urmare, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit! Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului!
Matei 28:19-20

Valorile biblice

RUGĂCIUNE PASIONATĂ

Îl vom căuta pe Domnul, voia Sa și calea Sa cu inimi smerite înaintea Lui, încrezându-ne în planul Său.

Când rugăciunea nu e doar un program bisericesc, ci face parte din viața ucenicilor Domnului Isus, ceva se întâmplă: promisiunea Domnului Isus din Ioan 14 se împlinește.

Ioan 14:12-13 “Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face și el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pen tru ca Eu Mă duc la Tatăl; și orice veți cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul.”

Efeseni 6:18 “Rugați-vă întotdeauna în Duhul, cu tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții.”

1 Tesaloniceni 5:17 “Rugați-vă neîncetat!”

ÎNCHINARE ÎNFLĂCĂRATĂ

Ne vom uni vocile și viețile cu închinătorii din orice neam și limbă pentru a înălța Numele lui Isus Cristos, ca răspuns la măreția Lui.

Oamenii lui Dumnezeu sunt chemați să I se închine!

Când oamenii lui Dumnezeu se adună împreună pentru a I se închina, Dumnezeu Își manifestă gloria în mijlocul lor și totul se schimbă: oamenii aceia ajung ucenici curajoși care împărtășesc Evanghelia și devin “contagioși” pentru comunitatea în care trăiesc.

Ioan 4:23-24 “Dar vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr; fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh; și cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh și în adevăr.”

PREDICARE CU ÎNDRĂZNEALĂ

Scriptura – autoritatea lui Dumnezeu și garantul sănătății bisericii!

Vom proclama cu îndrăzneală Evanghelia lui Dumnezeu prin predicarea Scripturii în context și în puterea Duhului Sfânt pentru transformarea inimii.

Predicarea proclamativă, expozitivă și aplicativă:

  • proclamativă – predicarea Cuvântului lui Dumnezeu cu autoritate și îndrăzneală în puterea Duhului Sfânt. 1 Tesaloniceni 1:5 “În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Căci știți că, din dragoste pentru voi, am fost așa printre voi.”

  • explicativă – explicarea organizată a unui material; explicarea verset cu verset a textului biblic ținând cont de contextul versetului, contextul istoric, doctrinal, gramatical. “Iată ce înseamnă textul.” “Atunci și Acolo” 1 Corinteni 9:20-23 “Faţă de iudei, am fost ca un iudeu, pentru a-i câştiga pe iudei. Faţă de cei ce sunt sub Lege, am fost ca unul care este sub Lege, măcar că nu sunt sub Lege, pentru a-i câştiga pe cei de sub Lege. Faţă de cei fără Lege, am fost ca unul fără Lege – măcar că nu sunt liber faţă de Legea lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Cristos –, pentru a-i câştiga pe cei fără Lege. Pentru cei care sunt slabi în credinţă, m-am făcut slab, pentru a-i câştiga pe cei slabi. M-am făcut toate pentru toţi, pentru ca, oricum, să-i mântuiesc pe unii dintre ei. Pe toate le fac de dragul Evangheliei, ca să am şi eu parte de ea.”


  • aplicativă – determină un răspuns în viața ascultătorului; noi ne dorim nu doar informare, ci transformare. “Iată ce înseamnă textul pentru tine.” “Aici și Acum” Iacov 1:22 “Fiți împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înșelandu-vă singuri.” 2 Timotei 4:2 “predică Cuvântul; fii pregătit la timp potrivit sau nepotrivit; mustră, corectează, încurajează cu toată răbdarea și învățătura!”
FORMARE INTENȚIONALĂ DE UCENICI

Ne vom dărui fără reținere multiplicării și maturizării ucenicilor lui Isus pentru a urmări împreună asemănarea cu Hristos.

Efeseni 4:11-15 “Și El a dat pe unii apostoli; pe alții, proroci; pe alții, evangheliști; pe alții, pastori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos; ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire; ci, credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.”

EVANGHELIZARE CURAJOSĂ

Vom invada întunericul lumii pierdute proclamând adevărul despre Isus și demonstrând compasiunea Sa local și global.

Efeseni 6:19-20 “Rugați-vă, de asemenea, și pentru mine, pentru ca, atunci când vorbesc, să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscută cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei ambasador în lanțuri sunt! Rugați-vă s-o pot vesti cu îndrăzneală, așa cum trebuie.”

PLANTARE STRATEGICĂ DE BISERICI

Vom planta biserici care să Îl glorifice pe Dumnezeu prin facerea de ucenici din toate națiunile.

Misiunea bisericii, potrivit modelului biblic, nu s-a rezumat doar la evanghelizare, ci mai degrabă la plantare de biserici, astfel încât, oriunde apostolii evanghelizau, ei concomitent puneau și bazele unei noi biserici. De aceea biserica este cadrul în care se formează ucenicii, iar focalizarea noastră în misiune va fi în primul rând plantarea de biserici și apoi alte lucrări para-bisericești.

Matei 16:18b ”…voi zidi Biserica Mea, iar porţile Locuinţei Morţilor n-o vor birui.”

Bisericile plantate sunt chemate la rândul lor să facă același lucru, să planteze alte biserici pentru generațiile viitoare și spre slava lui Dumnezeu. De aceea, vom susține plantări de biserici care au viziunea plantării altor biserici.

PROCLAMĂM FĂRĂ REȚINERI AUTORITATEA SCRIPTURII

2 Timotei 4:2

ADORĂM CU TOATĂ FIINȚA PE ISUS CRISTOS ÎN ÎNCHINARE

Ioan 4:24

CREDEM CU PUTERE ÎN TĂRIA RUGĂCIUNII

Iacov 5:16

MĂRTURISIM CU ÎNDRĂZNEALA EVANGHELIA LUI ISUS CRISTOS

Efeseni 6:19

FACEM UCENICI ÎN MOD INTENȚIONAT

2 Timotei 2:2

PLANTAREA DE NOI BISERICI

2 Timotei 4:2

CARACTERISTICILE UCENICULUI

Un ucenic este un credincios în Isus Cristos, născut din nou, botezat după modelul Noului Testament, care face parte din biserică și care manifestă caracteristici așa cum reies din învățătura Cuvântului lui Dumnezeu.

CREȘTE ÎN ASEMĂNAREA CU CRISTOS

Ucenicul își dorește să se asemene tot mai mult cu Domnul Isus Cristos, ca parte a închinării lui zilnice. El este în primul rând preocupat de creșterea lui spirituală și a familiei lui. Fiind un mădular în Trupului lui Cristos – Biserica, el caută închinarea și maturizarea alături de alți credincioși atât în grupul mic, cât și participând la întâlnirile publice ale bisericii.

Efeseni 4:15 “ci, credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.”

MĂRTURISEȘTE PE CRISTOS

Pentru gloria lui Dumnezeu și împins de dragostea Lui pentru lumea fără speranță, ucenicul proclamă adevărul despre Isus și demonstrează compasiunea Sa local și global.

Ioan 1:6-8 „Era un om trimis de către Dumnezeu, al cărui nume era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu el era Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină.”

SLUJEȘTE CA ȘI CRISTOS

Credem că ucenicul autentic pune nevoile altora înaintea alor lui, după modelul sacrificial al Domnului Isus.El este înzestrat cu daruri spirituale specifice din partea lui Dumnezeu cu scopul zidirii și slujirii celor din jur:  slujește în interiorul bisericii (local și global) slujește în afara bisericii (grija față de cei în nevoi)

Filipeni 2:3-5a „Nu faceți nimic din ambiție egoistă, nici din slavă deșartă, ci, în smerenie, să‑i considerați pe alții mai presus decât pe voi înșivă. Fiecare dintre voi să se preocupe nu doar de interesele lui, ci și de ale altora. Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Cristos Isus…„

În fiecare Duminică – traducere live în limba Engleză

Strada Tudor Vladimirescu 51,
Durlești

bisericametanoiachisinau@gmail.com

bisericametanoiachisinau@gmail.com