Ce credem

Dumnezeu

Noi credem într-un singur Dumnezeu viu și adevărat, existând din eternitate (Ioan 17:3) în unitate perfectă ca trei persoane egale și pe deplin divine: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt (Matei 28:19-20).

Fiecare Persoană a Divinității, în timp ce îndeplinește roluri distincte dar complementare în istoria răscumpărării, împărtășește exact aceeași natură, atribute și ființă și este vrednică de aceeași glorie, onoare și ascultare (Ioan 1:1-4; Fapte 5:3-4).

Dumnezeu există pentru a se glorifica pe Sine și pentru a se bucura de Sine. El este infinit în ființă și perfecțiune, este duh invizibil, personal, omniprezent, etern, independent, neschimbător, vrednic de încredere, atotputernic, suveran, omniscient, drept, sfânt, bun, iubitor, milostiv, îndelung răbdător și plin de har.

Scriptura

Noi credem că Dumnezeul cel atotputernic ne-a revelat tot ce este necesar pentru viață și credință în cele 66 de cărți ale Vechiului și Noului Testament, care sunt Cuvântul lui Dumnezeu. Printr-un proces de inspirație divină și în timp ce scriau potrivit cu stilul și personalitatea proprie, diverși oameni au fost în mod supranatural mișcați de Duhul Sfânt să înregistreze însăși cuvintele lui Dumnezeu în scrierile originale.

De aceea, toți cei care se dedică studierii Scripturii în contextul ei literar, istoric și gramatical, în dependență de Autorul ei divin, pot să înțeleagă corect Cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura este pe deplin vrednică de crezare, fiind autoritatea noastră finală și suficientă pentru întreaga viață (2 Timotei 3:16-17; 2 Petru 1:20-21). Autoritatea ei derivă din Autorul ei divin și nu din părerile oamenilor.

Tatăl

Noi credem că Dumnezeu Tatăl a creat toate lucrurile în șase zile, pentru gloria Sa și potrivit cu voia Sa (Geneza 1:1-2:2; Psalmul 19:1-6; Apocalipsa 4:11), prin Fiul Său, Isus Cristos. El susține toate lucrurile prin puterea Cuvântului și a harului Său, exercitând conducerea suverană peste întreaga creație, providență și răscumpărare (Coloseni 1:17; Evrei 1:3).

Fiul

Noi credem că Isus Cristos este Fiul etern al lui Dumnezeu și, fiind mișcat de iubire, potrivit cu voia Tatălui, a luat asupra Lui natura umană (Ioan 1:1, 14, 18). Conceput prin lucrarea miraculoasă a Duhului Sfânt, El s-a născut din fecioara Maria. Fiind pe deplin Dumnezeu și pe deplin om (Ioan 14:8-9), două naturi unite într-o singură persoană, El a trăit o viață fără păcat și Și-a vărsat sângele sacrificându-se, murind pe cruce în locul nostru, realizând răscumpărarea pentru toți cei ce-și pun credința în El.

El a înviat dintre cei morți a treia zi (vizibil și în trup) și s-a înălțat la cer, la dreapta Tatălui, unde este acum Capul trupului Său, Biserica, devenind singurul Mântuitor și Mijlocitor între Dumnezeu și om; El se va întoarce pe pământ în putere și glorie pentru a finaliza răscumpărarea Sa deplină (1 Timotei 3:16).

Duhul Sfânt

Noi credem că Duhul Sfânt Îl glorifică pe Domnul Isus Cristos în tot ceea ce face în această perioadă a istoriei răscumpărării. El convinge lumea de păcat, dreptate și judecată. El îi atrage pe oameni la pocăință și credință și comunică viață spirituală nouă credinciosului în momentul mântuirii, aducând acea persoană în unire cu Cristos și cu Trupul lui Cristos.

Duhul Sfânt sfințește, pecetluiește, umple, călăuzește, instruiește, mângâie, echipează, împuternicește, locuiește permanent în credincios și acordă daruri spirituale credinciosului pentru trăire și slujire în asemănare cu Cristos (Ioan 16:8; 13:15; Tit 3:5; Efeseni 1:22; 4:11-12; Romani 8:9-17; 12:4-8; 1 Corinteni 3:16; 12:4-5, 11-13, 19; Galateni 5:25; Evrei 2:1-4; 2 Corinteni 12:12).

Omenirea

Noi credem că Dumnezeu i-a creat pe Adam și Eva, strămoșii tuturor oamenilor, după chipul și asemănarea Lui, bărbat și femeie, liberi de păcat, pentru ca aceștia să Îl glorifice pe Dumnezeu și să se bucure de comuniunea cu El. De asemenea, Adam și Eva au fost creați pentru a exercita stăpânire peste întreaga creație, Adam fiind rânduit ca reprezentant și cap al rasei umane astfel încât, ascultarea sau neascultarea de poruncile lui Dumnezeu să fie imputată și transmisă tuturor urmașilor săi (Geneza 1:1-2:2; Romani 1:18-20; 5:12-21).

Păcatul

Ispitit de Satan, dar în planul suveran al lui Dumnezeu, omul a ales în mod liber să nu Îl asculte pe Dumnezeu, aducând păcat, condamnare și moarte peste întreaga omenire. Toate ființele umane sunt, prin urmare, total depravate prin natura și alegerea lor și total neputincioase în a se mântui singure. Înstrăinată de Dumnezeu, fără apărare sau justificare și expusă mâniei drepte a lui Dumnezeu, toată omenirea se găsește în nevoie disperată de mântuirea lui Isus Cristos (Geneza 3:1-6; Romani 3:10-19; Romani 1:18, 32).

Mântuirea

Noi credem că Domnul Isus Cristos a murit pentru păcatele noastre potrivit cu Scriptura, ca ispășire înlocuitoare în dreptul nostru și că mântuirea nu se găsește altundeva decât în Isus Cristos.

Înainte de creație, Dumnezeu i-a ales pe aceia care vor fi mântuiți și le-a acordat harul Său nemeritat numai pe baza voii Sale suverane bune. Moartea pe cruce a lui Isus Cristos este singura plată completă pentru păcate, satisfăcând deplin mânia dreaptă a lui Dumnezeu, pentru fiecare persoană care se întoarce de la păcat în pocăință și își pune credința numai în Cristos și numai în har Lui.

La mântuire, fiecare persoană este făcută o nouă creație prin Duhul Sfânt, declarată dreaptă (îndreptățită) înaintea lui Dumnezeu și pecetluită pentru totdeauna în calitate de copil adoptat al lui Dumnezeu.

Credința autentică crește în ascultare și iubire față de Isus Cristos, printr-o viață dornică să-L slăvească pe Dumnezeu și perseverează până la sfârșit, prin toate dificultățile ivite (Romani 8:37-39; 2 Corinteni 5:21; 1 Corinteni 12:13).

Botezul și Cina

Noi credem că botezul creștin este o declarație publică a credinței personale în Cristos prin care credinciosul se identifică cu Cristos în moartea, îngroparea și învierea Lui reprezentate prin imersiunea în apă. Cina Domnului este comemorarea morții lui Cristos de către credincioși, în unitate, până când El va reveni și trebuie să fie precedată de examinare personală atentă (Fapte 2:41; Romani 6:3-6; 1 Corinteni 11:20-29).

Botezul și Cina Domnului sunt rânduite de însuși Domnul Isus și date bisericii ca semne vizibile ale Evangheliei. Botezul are legătură cu intrarea în comunitatea Noului Legământ (biserica), iar Cina Domnului este reînnoirea aceluiași legământ. Împreună sunt simultan atât pecetea lui Dumnezeu față de noi mijloace ale harului rânduite de Dumnezeu, cât și jurămintele noastre publice de supunere față de Cristosul răstignit și înviat și sunt și anticipări ale întoarcerii Sale, ale reînnoirii tuturor lucrurilor.

Biserica

Noi credem că biserica adevărată îi cuprinde pe toți cei ce au fost îndreptățiți prin harul lui Dumnezeu în Cristos. Ei sunt uniți de Duhul Sfânt în trupul lui Cristos, al cărui Cap este El.

Adevărata biserică se manifestă în biserici locale a căror membralitate trebuie să fie numai din credincioși. Scriptura poruncește credincioșilor să se adune local pentru a se dedica pe ei înșiși închinării, rugăciunii, învățăturii Cuvântului, părtășiei, botezului și Cinei Domnului, slujirii trupului local prin dezvoltarea și folosirea talentelor și a darurilor spirituale, căutând să facă ucenici din toate națiunile (Efeseni 1:22-23; Fapte 2:42-46; 1 Corinteni 14:26; Matei 28:18-20).

Poporul lui Dumnezeu se întâlnește în ascultare de această poruncă, manifestându-se astfel expresia locală a bisericii sub grija veghetoare a unei pluralități de prezbiteri. Membrii bisericii sunt chemați să lucreze împreună în iubire și unitate, urmărind scopul final al glorificării lui Cristos (Efeseni 4:16).

Misiunea

Noi credem că este scopul, datoria și privilegiul fiecărui credincios și al fiecărei biserici locale să îl glorifice pe Dumnezeu, răspunzând ca participanți activi la Marea Trimitere a lui Isus Cristos de a merge și de a forma ucenici din toate națiunile.

Noi credem că atenția și prioritatea primară a acestei chemări se centrează pe eforturi unite de a stabili, întări și reproduce biserici bazate biblic care vor planta biserici pentru generațiile următoare și pentru gloria lui Dumnezeu.

Lucrurile din Urmă

Noi credem și așteptăm revenirea glorioasă, vizibilă și personală a lui Isus Cristos. Fericita nădejde a revenirii Sale are implicații vitale asupra vieții, slujirii și misiunii credinciosului (1 Tesaloniceni 4:13-18).

Noi credem în învierea în trup atât a celor mântuiți cât și a celor pierduți. Cei pierduți vor fi înviați pentru judecată și vor experimenta mânie eternă în iad. Cei mântuiți vor fi înviați pentru bucurie eternă în cerul și pământul nou în prezența manifestată a lui Dumnezeu (Fapte 1:3, 9; Evrei 7:25-26).

Strada Tudor Vladimirescu 51, Durlești

bisericametanoiachisinau@gmail.com

bisericametanoiachisinau@gmail.com